Skip to content

Tausta

Tämän päivän työntekijät työskentelevät yhä enemmän tiedolla. He joutuvat jatkuvasti oppimaan uutta, käyttämään uusia menetelmiä ja työkaluja sekä etsimään uusia tietolähteitä. Heille on yhä haastavampaa pysyä ajan tasalla omiin tehtäviinsä liittyvässä tiedossa. Heidän on lakkaamatta tehtävä järkeviä päätöksiä muun muassa siitä, mitä tehtävää kulloinkin tekee, millä työkaluilla tehtävää on paras tehdä, mitä tietoa tehtävän tekeminen vaatii, mistä tietoa saa, keiden kanssa tehtävää kannattaa tehdä ja keille tulos on syytä jakaa. Työntekijöiden hyvinvointi on koetuksella kasvavan epävarmuuden, ristiriitaisten tavoitteiden ja näennäisesti äärettömän valinnan vapauden keskellä. Suomen suurin haaste on tiedolla työskentelyn ja palveluiden tuottavuuden nostaminen kestävällä tavalla.

Pitääkseen yllä hyvinvointiaan, yhä useammat työntekijät mittaavat elämäänsä eri tavoin: fyysistä aktiivisuutta, unta, aikaansaamistaan tai tuntemuksiaan. Herääkin kysymys, miten työntekijöiden keräämää mittaustietoa voisi hyödyntää työn kehittämisessä siten, että työ tukisi entistä paremmin oppimista, hyvinvointia ja kestävää tuottavuutta? Esteinä ovat luotettavan tutkimustiedon ja kokemuksien puute sekä epäluulo tiedon kerääjää ja tulkitsijaa kohtaan. Voiko työntekijä luottaa siihen, että työnantaja ei käytä ryhmätasonkaan tietoa väärin? Tai, että osaako yksittäinen työnantaja tulkita monimutkaista tietoa oikein?

Suomessa työntekijöiden ja työnantajien yhteistoiminnalla on pitkä perinne työmarkkinajärjestöjen tukemana. Lisäksi Suomessa on laaja työterveyshuoltojärjestelmä, joka yhteistyössä työnantajien kanssa huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta. Työntekijät luottavat työterveyshuoltoon työn ja terveyden välisen lääketieteellisen tiedon käsittelijänä. Ammatillisessa edunvalvonnassa ja työsuhdeneuvonnassa työntekijät luottavat omaan järjestöönsä, joka pyrkii tarjoamaan apua työuran kaikissa vaiheissa työsuhteen luonteesta, työnantajasta ja työterveyshuollosta riippumatta.

Työterveyslaitos on puolueeton työelämän tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. Työterveyslaitoksen vankka, kansainvälisesti tunnustettu osaaminen hyödyttää niin työntekijöitä, työmarkkinajärjestöjä, työterveyshuoltoja kuin työnantajiakin. Työterveyslaitoksella on pitkä kokemus ihmisen fysiologian ja käyttäytymisen mittaamisessa sekä mittaustiedon käsittelyssä. Työterveyslaitoksen lääkärit osaavat tulkita mittaustietoja erityisesti työhön liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Työterveyslaitoksella on kyvykkyys suurten, monilähteisten tietomassojen yhdistämiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen.

Ammattijärjestöt ja Työterveyslaitos ovat työnantajasta riippumattomia toimijoita, jotka voivat astua työntekijän ja työnantajan rinnalle myös työelämään liittyvän mittaustiedon hallinnassa. Työterveyslaitoksen osaamisen avulla, työntekijän ammattijärjestö takaa työntekijän käyttämien mittauslaitteiden ja -palveluiden keräämän tiedon laadun. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa järjestö tarjoaa apua työhön liittyvän tiedon tulkintaan. Kerääntyvän tiedon avulla järjestö kasvattaa arvokasta ymmärrystä siitä, millaiset tilanteet ja järjestelyt ovat ammatissa keskeisimmät kuormitustekijät sekä miten palautumista voidaan käytännön tasolla edistää. Näin järjestö pystyy entistä paremmin tukemaan työntekijää ammattitaidon kehittämisessä, hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kestävän suorituskyvyn kasvattamisessa.

Lukuisilla eri toimialoilla tuhansien eri työntekijöiden keräämä vertailutieto auttaa työntekijää, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, työterveyshuoltoa, työnantajaa ja Työterveyslaitosta kehittämään yhteistoiminnassa kuhunkin tilanteeseen parhaat mahdolliset ratkaisut ja muotoilemaan työntekijälle sopiva työ.